Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Công ty SADECO tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Vào 9 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 03 tháng 05 năm 2023, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) tại Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía khách mời, Đại hội vinh dự được đón tiếp Bà Phạm Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Về phía SADECO tham dự Đại hội gồm có:.

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

 1. Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT  - Tổng giám đốc;
 2. Ông Đỗ Thế Huấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc thường trực;
 3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - Thành viên HĐQT;
 5. Bà Cao Thị Phi Hoàng - Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát (BKS):

 1. Ông Lưu Văn Hương - Trưởng BKS;
 2. Ông Nguyễn Thái Sơn - Thành viên BKS;
 3. Ông Nguyễn Ái - Thành viên BKS;
 4. Ông Hoàng Trịnh Duy  - Thành viên BKS.

Ban Tổng giám đốc:

 1. Ông Trần Hoàng An - Phó Tổng giám đốc;
 2. Bà Trần Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc;

Cùng toàn thể Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 16.247.893 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Minh Trí báo cáo trước Đại hội về việc ông Trần Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt vì lý do cá nhân. Căn cứ Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị còn lại thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Minh Trí làm Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên như sau:

Đoàn chủ tọa:

 1. Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội;
 2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT;
 3. Ông Đỗ Thế Huấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc thường trực;

Ban Thư ký:

 1. Bà Phạm Thị Kim Hoa - Thư ký Đại hội;
 2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo - Thư ký Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

 1. Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban;
 2. Ông Nguyễn Song Thành Trung - Thành viên;
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên.

Tiếp theo chương trình, Đoàn chủ tọa đã trình bày và Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:

 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 05/04/2024.
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 7. Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường.
 8. Tờ trình về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 10. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 - 2024)
 11. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 - 2029).
 12. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 - 2029).

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)  bao gồm: 

 1. Ông Trần Hoàng An;
 2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh;
 3. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng;
 4. Ông Đỗ Thế Huấn;
 5. Bà Nguyễn Thị Khánh Thu;
 6. Ông Nguyễn Minh Trí.

Vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày, ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tọa Đại hội gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

Đoàn chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (từ trái sang phải) bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Thành viên Hội đồng quản trị), ông Nguyễn Minh Trí (Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội) và ông Đỗ Thế Huấn (Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc thường trực)

Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung trình Đại hội

Ông Lưu Văn Hương - Trưởng Ban kiểm soát tặng hoa chúc mừng (lần lượt từ trái sang phải) ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, ông Nguyễn Hữu Cảnh, bà Nguyễn Thị Khánh Thu, ông Nguyễn Minh Trí, ông Đỗ Thế Huấn và ông Trần Hoàng An vừa đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) ra mắt Đại hội

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội


Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu các nội dung của Đại hội

TOP